BIP mapa serwisu
szukaj

RODO

 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA STOSOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO

W ZAKŁADZIE ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W POZNANIU SP. Z O. O.

z siedzibą przy Al. Marcinkowskiego 11, 61-827 Poznań

 

 

 1. Monitoring wizyjny prowadzony jest przez Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o. o. z siedzibą przy Al. Marcinkowskiego 11, 61-827 Poznań.

 2. Monitoringiem wizyjnym objęta jest cała zewnętrzna i wewnętrzna część terenu i budynków należących do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o. o. z siedzibą przy
  Al. Marcinkowskiego 11, 61-827 Poznań, m.in.:

 1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. 28 Czerwca 1956 roku
  nr 284, 61-481 Poznań;

 2. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Wrzesińskiej 12, 61-021 Poznań;

 3. Składowisko odpadów przy ul. Meteorytowej 1, 62-002 Suchy Las.

 4. Instalacja Odzysku Odpadów Biodegradowalnych przy ul. Meteorytowej 3, 61-680 Poznań

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanej „RODO” informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych pochodzących z monitoringu wizyjnego jest Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o. o. z siedzibą przy Al. Marcinkowskiego 11, 61-827 Poznań.

 2. kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem do korespondencji: Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o. o. z siedzibą przy Al. Marcinkowskiego 11, 61-827 Poznań lub adresem e-mail: (kontakt: tomasz.surdyk@zabezpieczenie-danych.pl);

 3. Monitoring wizyjny jest stosowany na podstawie następujących przepisów prawa:

 • ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach;

 • ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy.

 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom, w szczególności instytucjom uprawnionym do kontroli działalności administratora lub podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa.

 2. Dostęp do monitoringu wizyjnego posiada Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
  z siedzibą przy ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań.

 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

 4. Pani/Pana dane osobowe są zarejestrowane w formie elektronicznej w postaci obrazu
  z monitoringu wizyjnego i będą przechowywane od dnia zarejestrowania przez okres
  do 3 miesięcy z kamer na elektronicznym nośniku informacji, a w przypadku, gdy nagranie jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa - do czasu prawomocnego zakończenia postępowania;

 5. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany;

 6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

 
Polityka prywatności