BIP mapa serwisu
szukaj

GRATOWÓZ

GRATOWÓZ, czyli Mobilny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, to pojazd przystosowany do selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów komunalnych, kursujący zgodnie z ustalonym harmonogramem na dany rok kalendarzowy na terenie danej gminy. Postój MPSZOK odbywa się w soboty w godz. 7.00-15.00, z czego minimalny czas postoju w jednym miejscu wynosi 30 minut. Do MPSZOK odpady dostarczać mogą mieszkańcy z terenu Miasta Poznania oraz mieszkańcy Gmin - uczestników Związku Międzygminnego „GOAP”. Oddawanie odpadów komunalnych do MPSZOK jest bezpłatne.
 
Do MPSZOK można oddać:
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
• baterie i akumulatory,
• przeterminowane leki pochodzące z gospodarstw domowych (można również oddać bezpłatnie do aptek),
• farby, rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze, żywice, detergenty, detergenty zawierające substancje niebezpieczne, odczynniki fotograficzne, środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, urządzenia zawierające freony.
 
Do MPSZOK nie można oddawać:
• Materiały zawierające azbest;
• Odpady w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej – wszelkie   odpady w ilościach masowych (w beczkach, workach, skrzynkach
np. zawierających kilkanaście butelek tego samego odpadu – pojemność ponad 20 litrów na opakowanie jednostkowe);
• Odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet), odpady, których odebranie może naruszać przepisy ADR (międzynarodowa umowa dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych);
• Odpady w opakowaniach cieknących oraz spoza listy odpadów wymienionych
w informacji o zbiórce;
• Wszystkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego (np. chemikalia nietypowe dla prac domowych: kwasy, zasady, sole chemiczne, odczynniki chemiczne z wyjątkiem utrwalaczy i wywoływaczy fotograficznych) – zwłaszcza w dużych ilościach;
• Odpady wielkogabarytowe;
• Odpady budowlane;
• Opony;
• Odpady ulegające biodegradacji;
• Odpady komunalne zmieszane;
• Papier, szkło, tworzywa sztuczne.
 
Należy pamiętać, iż odpady wymagające opakowania muszą być umieszczone w szczelnych tzn. niecieknących i nieuszkodzonych opakowaniach oraz aby posiadały oryginalną informację (etykietę) umożliwiającą identyfikację odpadu w chwili przekazania. Uwaga! Pracownik firmy ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, jeśli byłoby to sprzeczne z przepisami prawa oraz mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.
MPSZOK kursuje według harmonogramu ustalonego na dany rok kalendarzowy dla terenu Miasta Poznania, określającego dni oraz godziny postoju MPSZOK. Poniżej aktualny Harmonogram Gratowozu.
 
Harmonogram 2019
Regulamin MPSZOK